2 like 0 dislike
1 view
in Bilgi Teknolojileri by
reshown by anonymous
Merkezi dağılım ölçüleri

1 Answer

1 like 0 dislike
by

Açıklık : Bir veri kümesindeki en büyük değer  ile en küçük değer arasındaki farktır.

VK= [-10,20, 40, 85]

AÇIKLIK = 85-(-10)=95

Çeyrek Sapma : Veri setinde aşırı uç değerler bulunduğunda  daha  mantıksal bir sonuç elde etmek için  açıklık yerine çeyrek sapma kullanılır.  Veri kümesindeki sayılar  küçükten büyüğe sıralanır ve dizi ortadan ikiye  bölünür. Büyük grubun ortanca değeri üst çeyrek küçük grubun ortancası alt çeyrek olur.  Üst  ve alt çeyreğin farkına açıklık denir.

Varyans : Bir veri kümesindeki tüm sayıların o serinin ortalaması ile farklarının karelerinin toplamlarının ortalamasıdır.

X değerini düşünelim 4,8,2,9.
Örneklem varyansını σ2 bulmak için ortalama değeri bulun
μ = (4 + 8 + 2 + 9) / 4
μ = 5.75

Örneklem verinin ortalamadan farkının toplamını bulun ve elde edilen değerin karesini alın (x - μ)2
4 = 3.0625
8 = 5.0625
2 = 14.0625
9 = 10.5625
∑(x - μ)2 = 3.0625 + 5.0625 + 14.0625 + 10.5625
∑(x - μ)2 = 32.75

Daha sonra 1 çıkarılan toplam değere bölün (N-1)
σ2 = 32.75 / (4 - 1) 
σ2 = 10.9167

Standart Sapma : Veri kümesindeki sayıların veri kümesinin ortalama değeri ile arasındaki farkın karelerinin toplamının, eleman sayısının bir eksiğine bölümünün kareköküdür.

ormül :

ortalama : X değerlerinin = Sum ortalama / N (değerlerin sayısı) varyans : varyans = s2 Standart Sapma : Standart Sapma Formula
Nüfus Standart Sapma : Nüfus Standart Sapma Formula

örnek:

Sayılar kümesi X düşünün 5,10,15,20,25

adım 1 :

X değerlerinin = Sum ortalama / N (değerlerin sayısı) 
= (5+10+15+20+25) / 5 
= 75 / 5 
15

adım 2 :

Varyansı bulmak için, 
değerlerin her birinden ortalamayı çıkarın,
5-15 = -10 
10-15 = -5 
15-15 = 0 
20-15 = 5 
25-15 = 10 

Şimdi çıkarma sonucu elde ettiğiniz tüm yanıtların karesini alın. 
(-10)2 = 100 
(-5)2 = 25 
(0)2 = 0 
(5)2 = 25 
(10)2 = 100 

Tüm Squared numaralar eklemek 
100 + 25 + 0 + 25 + 100 = 250 

Karelerinin toplamını (n-1)'e bölün
250 / (5-1) = 250 / 4 = 62.5 

dolayısıyla Varyans = 62.5

adım 3 :

Standart sapmayı bulmak için, varyansın kare kökünü alın,
√62.5 = 7.905 
Dolayısıyla standart sapma 7.905 

Minimum ve maksimum standart sapma bulmak için, 
Asgari SD = Ortalama - SD 
= 15 - 7.905 
7.094 

Maksimum SD = Ortalama + SD 
=15 + 7.905 
22.906

adım 4 :

Nüfus standart sapması bulmak için, 
N adım 2'de bulunan karelerinin toplamını Böl 
250 / 5 = 50 
50 karekökünü bul, √50 = 7.07

Kovaryans : İki değişken arasındaki ilişkiyi gösterir. 

Korelasyon : Kovaryans değişkenlerin hareket yönünü gösterirken, korelasyon iki değişkenin birbirine  ne  kadar  benzerlikte hareket ettiğini gösterir.

...